ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนมหาราช 7

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 7 นายดุสิต สวัสดิภาพ


อาจารย์นิเทศทั่วไปนายวงษ์สัน คูหามณีโชติ



อาจารย์นิเทศประจำวิชา อาจารย์นฤมล ชูเมือง


อาจารย์พี่เลี้ยง นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I'm appreciate your writing skill.Please keep on working hard.^^